תקנון ותנאים

(הפרת זכויות וקנין רוחני)

ברוך הבא לאתר של . Lotem-jewelry.comאתר מספק את שירותיו עבורך בכפוף להודעות, תנאים ותנאים המפורטים בהסכם זה ("ההסכם"). בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירות כלשהו של Lotem-jewelry.com (למשל, ביקורות לקוחות), תהיה כפוף לחוקים, ההנחיות, המדיניות, והתנאים, לא מוגבל להודעת הפרטיות החלים על שירותים כאלה, וכן הם משולבים בהסכם זה על ידי הפניה זו.  Lotem-jewelry.com שומר לעצמו את הזכות לשנות אתר זה ואת התנאים וההגבלות הללו בכל עת. הגישה, הגלישה או כל שימוש אחר באתר זה משמען שאתה מסכים לכל התנאים וההתניות בהסכם זה, אז אנא קרא אותו בתשומת לב לפני שתמשיך.

השימוש באתר

אתה מצהיר ומתחייב שהנך בן 18 שנים או יותר, או מבקר באתר בפיקוח של הורה או משגיח. בכפוף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה, Lotem-jewelry.com מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לשלילה, לא ניתן להעברה ולא ייחודי לגשת לאתר ולהשתמש בו באמצעות הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך, אך ורק למטרות קניה של פריטים לשימוש אישי שנמכרים באתר, ולא לכל שימוש מסחרי שהוא או מטעם צד שלישי כלשהו, למעט כפי שאושר מראש ובמפורש על ידי Lotem-jewelry.com כל הפרה של הסכם זה תגרור שלילה מידית של הרישיון שהוענק בפסקה זו, ללא הודעה לך. למעט כפי שהותר בפסקה הקודמת, נאסר עליך להעתיק, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס-לאחור, לפרק, לבטל הידור תוכנה או לנצל בכל דרך אחרת את האתר הזה או חלק כלשהו ממנו, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב מאת Lotem-jewelry.com. נאסר עליך לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע שמסופק באתר זה, או לעשות שימוש כלשהו באתר לתועלתו של עסק אחר, אלא אם קיבלת אישור מפורש מראש מאת Lotem-jewelry.com. שומרת את הזכות למנוע שירות, לסגור חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, כולל אך לא מוגבל למקרים בהם Lotem-jewelry.com סבורה שהתנהלות הלקוח מפרה חוקים חלים או פוגעת באינטרסים של Lotem-jewelry.com.נאסר עליך להעלות לאתר, להפיץ או לפרסם דרכו בכל דרך אחרת תוכן כלשהו, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מסכן באופן כלשהו את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסודות המסחריים או זכויות קניין אחרות של אדם כלשהו; (ב) משמיץ, מאיים, פוגע, גס, לא הגון, פורנוגרפי, מפלה או עשוי לגרום לאחריות פלילית כלשהי לפי חוקי מדינת ישראל או החוקים החלים של כל מדינה אחרת; או (ג) כולל באגים, וירוסים, תולעים, מלכודות, סוסים טרויאניים או כל קוד או תכונה מזיקים אחרים. Lotem-jewelry.com עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך גישה ושימוש בחלקים מסוימים באתר זה. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או בזיהוי, תיחשב מורשה לגשת ולהשתמש באתר באופן שעולה בקנה אחד עם התנאים וההתניות בהסכם זה, ו- לא תהיה מחויבת לחקור את ההרשאה או את המקור של גישה או שימוש כלשהם מסוג זה באתר. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל הגישה והשימוש באתר זה על ידי כל מי שישתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו במקור לך, בין אם גישה ושימוש כאלה באתר אושרו על ידך בפועל או לא, כולל אך לא מוגבל לתקשורת והעברת מידע, ולכל ההתחייבויות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות כספיות) שנוצרות בגישה או שימוש כאלה. אתה נושא באחריות בלעדית להגן על הבטיחות והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. אתה תודיע מידית ל-Lotem-jewelry.com על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בזיהוי שלך, ועל כל הפרה או סכנת הפרה אחרת של אבטחת אתר זה.

סקירות והערות

למעט אם צוין אחרת בהסכם זה או באתר, כל דבר שתגיש או תשלח לאתר ו/או תספק ל-, כולל אך לא מוגבל לרעיונות, ידע טכני, טכניקות, שאלות, סקירות, הערות והצעות (בהכללה, "הגשות") הינו ויטופל כלא סודי ולא קנייני, ובהגשה או שליחה, אתה מסכים להעניק ל-  ללא תמורה רישיון שאינו ניתן לשלילה לרשומה ולכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות החיבור) ו-Lotem-jewelry.com תקבל זכות בלתי ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, כלל-עולמית, תמידית, לא ניתנת לשלילה וניתנת להעברה להשתמש בהגשות, להעתיקן, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, להעביר, להתאים וליצור עבודות נגזרות מהן, בכל אמצעי ובכל דרך, וכן לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק או לבטל הידור תוכנה של הגשות כאלה. כל ההגשות יהפכו אוטומטית לרכוש הבלעדי של Lotem-jewelry.com ולא יוחזרו לך, ואתה מסכים לא להעלות טענות כלשהן בהקשר לשימוש כלשהו ברשומה על ידי Lotem-jewelry.com בעתיד.  אתה מצהיר שההגשות שלך, במלואן ובחלקן, חופשיות מכל הפרה של זכויות קניין רוחני, מסכסוכים ומטענות של צד שלישי. Lotem-jewelry.com אינה נוטלת אחריות כלשהי על שימוש לרעה מצדך בזכויות יוצרים או בזכויות אחרות של צד שלישי. אתה מתחייב להגן עלינו ולפצות אותנו על כל הפסד שייגרם כתוצאה מהשימוש ברשומות לכל מטרה שהיא. בנוסף על הזכויות שחלות על כל הגשה, כאשר אתה מפרסם הערות או סקירות באתר, אתה מעניק ל-Lotem-jewelry.com את הזכות להשתמש בשם ששלחת ביחד עם סקירה, הערה או כל תוכן אחר, בהקשר לסקירה, הערה או כל תוכן אחר שכזה. אתה מצהיר ומתחייב שאתה מחזיק או שולט בדרך אחרת בכל הזכויות על הסקירות, ההערות ותוכן אחר שאתה מפרסם באתר, ושהשימוש בסקירות, בהערות או בתוכן האחר שלך על ידי Lotem-jewelry.com לא יפגע או יפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו. נאסר עליך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בדויה, להעמיד פנים שאתה אדם אחר, או להטעות בדרך אחרת את Lotem-jewelry.com או צד שלישי באשר למקור של הגשות או תוכן. Lotem-jewelry.com עשויה (אך לא תהיה מחויבת לעשות כן) להסיר או לערוך הגשות כלשהן, כולל הערות או סקירות) מכל סיבה שהיא.

זכויות יוצרים

כל הטקסט, הגרפיקה, הצילומים או תמונות אחרות, סמלי הכפתורים, קטעי אודיו, סמלים, סיסמאות, שמות מסחריים או קובצי Word וכל תוכן אחר באתר Lotem-jewelry.com (בהכללה, "תוכן"), שייכים באופן בלעדי ל-Lotem-jewelry.com או לספקי התוכן הרלוונטיים שלה. נאסר עליך להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשנות, להעביר, להציג, לפרסם, למכור, להעניק ברישיון, לבצע בפומבי, להפיץ או לנצל באופן מסחרי חלק כלשהו מהתוכן, או לשחרר חלק כלשהו מהתוכן באופן שאינו מורשה על ידי Lotem-jewelry.com, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Lotem-jewelry.com. השימוש בכריית נתונים, בוטים או כלים דומים לאיסוף וחילוץ נתונים ב-Lotem-jewelry.com, וכן השימוש בסימנים מסחריים או בסימני שירות של Lotem-jewelry.com בתגיות מטא אסורים בהחלט. אתה רשאי להציג ולהשתמש בתוכן זה אך ורק לידע אישי, לקניה ולהזמנה באתר, ולא למטרה אחרת כלשהי. האיסוף, הסידור וההרכבה של כל התוכן באתר זה (ה"הכנה") שייכים באופן בלעדי ל-Lotem-jewelry.com . נאסר עליך להשתמש בתוכן או בהכנה של Lotem-jewelry.com בכל אופן שפוגע או מזלזל ב-Lotem-jewelry.com, ובכל דרך שעשויה לגרום לבלבול או להפרה של חוק או תקנה חלים כלשהם. כל התוכנה שבה נעשה שימוש באתר זה (ה"תוכנה") הינה רכושה של Lotem-jewelry.com ו/או של ספקי התוכנה שלה. התוכן, ההכנה והתוכנה מוגנים כולם בחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ולאומיים. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש שמורות ל-Lotem-jewelry.com מפרי הזכויות ייתבעו לדין במלוא חומרת החוק. 

מדיניות הפרת קניין רוחני

המדיניות של Lotem-jewelry.com היא לנקוט בפעולה מתאימה בעת הצורך כדי להכיר ולהגן על החוק הלאומי, הפדרלי והבינלאומי בהקשר לחומרים שמפרים לכאורה סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים וכל חוק קניין רוחני אחר. אם אתה מחזיק בזכויות קניין רוחני וסבור ש-Lotem-jewelry.com  מוכרת, מציעה למכירה או מנגישה מוצרים או שירותים שמפרים את זכויות הקניין הרוחני שלך, שלח את המידע להלן במלואו לכתובת Lotem-jewelry.com@admin. המידע הדרוש 

1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם שמורשה לפעול בשם המחזיק בזכויות הבלעדיות שהופרו לכאורה; 

2. תיאור של העבודה או החומרים המפרים לכאורה; 

3. תיאור של המקום בו החומר המפר לכאורה ממוקם באתר (כתובות URL של מוצר/ים); 

4. מידע שיספיק במידה סבירה ליצירת קשר אתך, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני; 

5. הצהרה מטעמך, על כך שאתה סבור בתום לב שהשימוש האמור בחומרים אינו מורשה על ידי המחזיק בזכויות היוצרים או בזכויות קניין אחרות, על ידי נציגו או על ידי החוק; 

6. זיהוי של זכויות הקניין הרוחני שמופרות לטענתך על ידי אתר האינטרנט  

7. הצהרה שלך שכל המידע לעיל וההודעה שלך מדויקים, ושתחת איום של הליך משפטי במקרה של שבועת שקר, אתה המחזיק בזכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם האדם שזכויותיו הבלעדיות הופרו לכאורה. 

סיום ותוצאות הסיום

בנוסף לכל סעד אחר משפטי או הוגן, Lotem-jewelry.com עשויה, ללא הודעה מוקדמת לך, לסיים באופן מידי את ההסכם או לשלול חלק או כל מהזכויות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם סיום הסכם זה, אתה תפסיק מיד כל גישה ושימוש באתר, ו-Lotem-jewelry.com תשלול, בנוסף על כל סעד אחר משפטי או הוגן, את כל הסיסמאות וזיהויי החשבון שניתנו לך, ותמנע ממך גישה ושימוש באתר או בחלקו. סיום כלשהו של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות תשלום) של הצדדים, שנוצרו לפני תאריך הסיום.

הסרת אחריות והגבלת אחריות

פרט למקרה בו צוין אחרת בתנאי המכירה הסטנדרטיים שחלים על המוצר באתר זה, אתר זה, המוצרים שמוצעים למכירה בו והעסקאות שמבוצעות דרכו מסופקים על ידי Lotem-jewelry.com "כמות שהם". Lotem-jewelry.com אינה מצהירה או מתחייבת בשום אופן, במפורש או במובלע, לפעילות תקינה של האתר או של המידע, התוכן, החומרים או המוצרים שכלולים באתר זה, למעט כמפורט כאן. Lotem-jewelry.com   מסירה כל אחריות, במידה המותרת בחוק החל, במפורש או במובלע, כולל אך לא מוגבל לאחריות מרומזת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, זכות, הנאה, דיוק בנתונים והתאמה למערכת. אתר זה עשוי לכלול אי-דיוקים, טעויות או שגיאות טיפוגרפיות. Lotem-jewelry.comאינה מבטיחה שהתוכן יהיה נגיש תמיד או נקי משגיאות. במידה המותרת בחוק, Lotem-jewelry.com לא תישא באחריות לנזקים כלשהם מכל סוג שנובעים מהשימוש באתר, כולל אך לא מוגבל לנזקים עקיפים, מקריים, נזקי עונשין, נזקים ייצוגיים, מיוחדים או תוצאתיים. במידה המרבית המותרת בחוק החל, האחריות הכוללת של Lotem-jewelry.com כלפיך בשל נזק כלשהו (בלי קשר לסיבה לפעולה) לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם על ידך ל-Lotem-jewelry.com בחודש הקודם לפעולה שגרמה לכאורה לאחריות של Lotem-jewelry.com.

קבלת הזמנות

שים לב שעליך לראות בכל מחיר של פריט באתר הזמנה להצעה, ולא הצעה. ההזמנה שלך היא הצעה לרכישה, שתתקבל כאשר Lotem-jewelry.com תאשר את ההזמנה שלך. עשויות להיות הזמנות מסוימות שלא נוכל לקבל, ושיהיה עלינו לבטל. Lotem-jewelry.com שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שהיא מכל סיבה שהיא. חלק מהמצבים שעשויים לגרום לביטול של הזמנתך הם הגבלה על הכמות הזמינה להזמנה, אי-דיוקים או שגיאות במידע המוצר או בתמחור, או בעיות שזוהו על ידי המחלקה שאחראית על הימנעות מהונאות אשראי. ייתכן גם שנדרוש אימות או מידע נוסף לפני שנקבל הזמנה כלשהי. אנחנו עשויים ליצור אתך קשר אם הזמנתך או חלק ממנה בוטלו, או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את הזמנתך.

שגיאות טיפוגרפיות

Lotem-jewelry.com עושה הכל כדי לספק מידע ותמחור מדויקים עבור המוצרים, אך בכל זאת עלולות להתרחש שגיאות בתמחור או בטקסט. Lotem-jewelry.com אינה יכולה לאשר את מחירו של פריט אלא לאחר ההזמנה. במקרה שפריט מוצג תחת מחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאה בתמחור או במידע המוצר, Lotem-jewelry.com שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל הזמנות כלשהן שנעשו עבור אותו פריט. במקרה של פריט שתומחר בצורה שגויה, Lotem-jewelry.com עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליצור קשר איתך להוראות נוספות או לבטל את ההזמנה וליידע אותך בדבר הביטול.

תמחור במטבעות שונים

תמחור המוצרים שנמכרים ב-Lotem-jewelry.com מבוסס על מספרים שמחושבים בדולר ארצות הברית (US$). המחירים שמוצגים במטבעות אחרים מומרים מדולר ארצות הברית בהתאם לשערי החליפין העדכניים ביותר. בגלל התנודות בערכי המטבע, המחירים שמוצגים במטבעות שאינם של ארצות הברית באתר, בדפים שאינם דפי מוצר ספציפיים, עשויים לא להיות עדכניים לחלוטין. מקומות שבהם מחירים במטבע שאינו של ארצות הברית עשויים להיות לא מדויקים כוללים, אך לא מוגבלים לבאנרים פרסומיים, דפים פרסומיים ומידע בדפי קטגוריות מוצרים. המחיר שמוצג בדף המוצר הספציפי, ללא תלות במטבע המוצג, הוא המחיר העדכני שתתבקש לשלם ל-Lotem-jewelry.com, לא כולל דמי משלוח.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, שמופעלים ונמצאים בבעלות צד שלישי. אתה מכיר בכך ש-Lotem-jewelry.com אינה אחראית לפעולה או לתוכן באתרים שכאלה או שנגישים דרכם.

סעדים

אתה מסכים שהסעד החוקי של  Lotem-jewelry.comלכל הפרה ממשית או איום בהפרה של הסכם זה לא יהיה מספק, וש-Lotem-jewelry.com תהיה זכאית לפעולה ספציפית או צו מניעה, או שניהם, בנוסף על נזקים כלשהם ש-Lotem-jewelry.com תהיה זכאית מבחינת החוק לתבוע, וזאת בנוסף על הוצאות סבירות על יישוב סכסוכים מכל סוג, כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין.אף זכות או סעד של Lotem-jewelry.com לא יפגעו באחרים, לפי חוק או הוגנים, כולל אך לא מוגבל לנזקים, צווי מניעה, שכר טרחת עורך דין והוצאות.

שום ויתור שנעשה על ידי MiniInTheBox.com על זכות או סעד כלשהם בכפוף לתנאים ולהתניות אלה לא ילמד על מחויבות כלשהי לויתור דומה, בעתיד או באופן אחר.

   החזרים וביטול עסקה

לוטם תכשיטים  שואפים להיות מדויקים  ככל האפשר ומכוונים לכך שהצבעים, העיצוב והסגנון של המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, ייצגו עד כמה שניתן את המוצר האמתי. עם זאת, תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. ראוי לציין כי עלולים להיווצר שינויים בתוצר הסופי, כתוצאה מטעויות טכניות, טעויות דפוס, טעויות דיגיטליות או מנסיבות הצילום. הצבעים המקוריים של המוצרים. 

אם המוצר שקיבלת אינו כפי שהוא מתואר בפועל בדף המוצר באתר, ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בכפוף להחזרת המוצר ללא שימוש. שווי הפיצוי לעניין זה לא יעלה על מחיר המוצר ויהיה כמובן כפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

עגלת קניות